پست های ارسال شده در دی سال 1393

فیلم Ronin

Did you kill anybody?ویــنـســت(ژان رنـــو): تــا حــالـا کـســیُ کــشـتــی؟ I heart somebody's feelings once!ســم(رابــرت دنــیــرو): نــه، فـقـط یـه بــار قــلــبِ یـــکــیُ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 59 بازدید